Lacy Leadership

Success is Near

Vad är nominellt värde?

dela: när du börjar investera i aktier är det första att förstå aktiens nominella värde på aktiemarknaden. Det kallas också nominellt värde, och det bestäms vid den tidpunkt då beståndet utfärdas. På aktiemarknaden nominellt värde är en finansiell term som används för att beskriva det nominella värdet av en säkerhet. När det gäller aktier är […]
dela:

när du börjar investera i aktier är det första att förstå aktiens nominella värde på aktiemarknaden. Det kallas också nominellt värde, och det bestäms vid den tidpunkt då beståndet utfärdas. På aktiemarknaden nominellt värde är en finansiell term som används för att beskriva det nominella värdet av en säkerhet. När det gäller aktier är nominellt värde ett jargong som står för den ursprungliga kostnaden för beståndet, som anges i certifikatet.

nominellt värde på aktier och obligationer är ett grundläggande begrepp på aktiemarknaden. När börsnoterade företag erbjuder aktier genom börsintroduktioner (börsintroduktioner) fastställs det nominella värdet. Det hänvisar till det pris till vilket ett företags aktie kan köpas. På samma sätt kan ett företag skaffa kapital eller medel genom emission av obligationer. Nominellt värde kallas också som nominellt värde, med hänvisning till dess värde som registrerats i sin bok/digitala register och aktiecertifikat. När ett företag initierar emission av aktier och obligationer upprättas nominellt värde.

aktie-eller obligationscertifikat

företag emitterar aktier och obligationer med ett definierat värde, det kallas nominellt värde. Det nominella värdet på ett företags aktier bestäms av olika faktorer. I de flesta fall tilldelar företaget det. Aktiecertifikat; de handlingar som utfärdats av företag som säljer aktier på aktiemarknaden. Aktien eller obligationscertifikatet innehåller nominellt värde, aktieslag, emissionsdatum och mer på aktierna i ett företag.

ur företagets synvinkel är det mycket viktigt att tilldela nominellt värde så att organisationen kan beräkna bokföringsvärdet för sina aktier. Detta nummer utnyttjas ytterligare i bolagets balansräkning. Aktiernas och obligationernas nominella värde anges tydligt på aktie – /obligationscertifikatet. För att en investerare ska börja med handel med aktier är det dessutom nödvändigt att bestämma aktiernas nominella värde.

betydelsen av nominellt värde

nominellt värde står som en kontaktpunkt på aktiemarknaden. Det nominella värdet håller en hög betydelse kring investeringar, börser, aktier och obligationer. Följande faktorer visar vikten av nominellt värde på aktiemarknaden.

 • nominellt värde bestämmer aktiens nuvarande marknadsvärde.
 • det hjälper processen att beräkna en premie.
 • det spelar en viktig roll vid beräkningen av vinsten.
 • det är viktigt att beräkna räntorna.

skillnaden mellan nominellt värde och marknadsvärde

nominellt värde och marknadsvärde har stora skillnader på en helhet på aktiemarknaden, och det utarbetats i tabellen nedan.

nominellt värde marknadsvärde
betydelse 1.It är aktiens nominella värde vid tidpunkten för utfärdandet. 1.It är det aktuella börskursen som noterat på börsen.
Pris Bestämning 2.Bolaget bestämmer prissättningen av aktie-och obligationsvärde. 2.Marknadsvärdesförändringar med effekt av priser aktierna har köpts på börser.
Prisfluktuationer 3. Marknadsförhållandena har ingen effekt på nominellt värde. 3. Beroende på marknadsförhållandena kan marknadsvärdet fluktuera. Prisfluktuationer kan uppstå på grund av förändringar i makroekonomiska data, regeringens politik och globala händelser.
beräkningar 4. Nominellt värde är lika med aktiekapitalet dividerat med antalet utestående aktier. 4. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera det aktuella aktiekursen med antalet utestående aktier.

bokfört värde: bokfört värde är en liknande aktiemarknadsterminologi som är nära relaterad till nominellt värde och marknadsvärde. Det hänvisar till värdet av bolagets aktier på sina böcker. Bokfört värde beräknas när bolagets nettovärde, eller skillnaden mellan tillgångar och skulder, divideras med antalet emitterade aktier.

ändra aktiernas nominella värde:

företagsåtgärder, såsom aktiesplit, kan ändra aktiernas nominella värde. När ett företag delar upp sitt lager delar det nuvarande aktierna i mindre enheter med ett lägre nominellt värde.

att investera i aktier är nu super enkelt

 • gratis Demat

  konto

 • ₹20 per handel

  eller 0.05% (beroende på vilket som är lägre)

 • noll AMC

  avgifter

öppna DEMAT-konto

exempel: Om ett företag med ett nominellt värde på Rs 20 per aktie tillkännager en aktiesplit på 1:1, kommer en aktuell aktie att delas upp i två enheter, var och en med ett nominellt värde på Rs 10.

Vanliga Frågor

Q1. Hur bestäms en akties nominella värde?

ett företags nettovärde, eller skillnaden mellan dess tillgångar och skulder, divideras med antalet emitterade aktier bestämmer aktiens nominella värde.

Q2. Vad är det nominella värdet av en börsintroduktion (IPO) aktie?

när ett företag emitterar ett börsintroduktion är nominellt värde, även känt som nominellt värde eller nominellt värde, det fasta värdet på den aktie som bestäms av företaget (börsintroduktion). Ett börsintroduktion (börsintroduktion) är den process genom vilken ett företag anskaffar kapital för utveckling och expansion (börsintroduktion).

Q3. Är det möjligt för Face värde att börja stiga?

förbi en aktieägares röst och ändring av Kapitalklausulen i bolagsordningen kan aktiernas nominella värde förbättras. Om företaget är offentligt handlat, kommer detta att kräva inlämning av flera blanketter med registratorn för företag samt med börsen.

Q4. Vad är det minsta nominella värdet för en aktie?

företagen bildas med ett nominellt värde på INR 10, men majoriteten av dem har ett nominellt värde på INR 100 eller INR 1. SEBI, som reglerar kraven för notering av ett aktiebolag på en börs, har fastställt ett lägsta nominellt värde på INR 1.

Q5. Hur kan aktiens nominella värde minskas?

detta kan ske med eller utan släckning eller minskning av ansvar på någon av bolagets aktier. (Till exempel kan fullt betalda aktier med ett nominellt värde på 100 INR minskas till 75 INR per styck genom att betala tillbaka 25 INR per aktie.)

Q6. Vad är ett obligations parvärde?

en obligations nominella värde är dess nominella värde. Det aktievärde som anges i företagsstadgan kallas nominellt värde för en aktie. Aktiernas nominella värde är ofta noll eller mycket lågt, till exempel en cent per aktie. När det gäller eget kapital har parvärdet mycket lite att göra med aktiekursen på aktierna.

dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.