Lacy Leadership

Success is Near

10. Ons voorbereiden op het Avondmaal van de heer (1 Korintiërs 11: 27-34) — het Avondmaal van de Heer: Eucharistie en communie meditaties voor discipelen

10. Ons voorbereiden op het avondmaal (1 Korinthe) 11: 27-34) door Dr. Ralph F. WilsonAudio (23:50) | Sieger Köder (Duitse priester-kunstenaar, 1925 -), ” Het Laatste Avondmaal.”Het schilderij is vanuit het perspectief van Christus tegenover zijn discipelen. Je ziet Jezus ‘ gezicht weerspiegeld in de beker rode wijn, het Chi Rho symbool in het gebroken […]

10. Ons voorbereiden op het avondmaal (1 Korinthe) 11: 27-34)

door Dr. Ralph F. Wilson
Audio (23:50) |


Sieger Köder (Duitse priester-kunstenaar, 1925 -), ” Het Laatste Avondmaal.”Het schilderij is vanuit het perspectief van Christus tegenover zijn discipelen. Je ziet Jezus ‘ gezicht weerspiegeld in de beker rode wijn, het Chi Rho symbool in het gebroken brood, het kruis, enz.

de apostel Paulus maakt duidelijk dat het mogelijk is om de tafel des Heren op een “onwaardige manier te benaderen.”Wat betekent dit? Hoe kunnen we ons voorbereiden om deel te nemen aan het avondmaal?Daarom, wie het brood eet of de beker van de Heer drinkt op een onwaardige manier, zal schuldig zijn aan het zondigen tegen het lichaam en het bloed van de Heer. 28 een mens moet zich onderzoeken, eer hij van het brood eet en uit den beker drinkt. 29 want een iegelijk, die eet en drinkt, zonder het lichaam des HEEREN te erkennen, eet en drinkt het oordeel over zichzelven. 30 daarom zijn velen onder u zwak en ziek, en velen van u zijn ontslapen. 31 Maar indien wij onszelven geoordeeld hadden, zouden wij niet onder het oordeel komen. 32 wanneer wij door den Heere geoordeeld worden, zo worden wij gedisciplineerd, opdat wij met de wereld niet veroordeeld worden. 33 zo dan, mijn broeders, wanneer gij samenkomt om te eten, zo wacht elkander. 34 indien iemand honger heeft, zo zal hij thuis eten, opdat gij, als gij samenkomt, niet tot een oordeel moogt leiden. En als ik kom zal ik verdere aanwijzingen geven.”( 1 Korintiërs 11:27-34)

voordat we eten en drinken onwaardig beschouwen, laten we de context van Paulus ‘ onderricht bekijken.

verdeling tussen arm en rijk in Korinthe (11:17-22)

de kerk te Korinthe had verschillende problemen met eenheid, met verschillen tussen pastorale trouw (1 Korintiërs 1:12; 3:1-10), geestelijke gaven (1 Korintiërs 12-14), en in onze passage, economische status. Blijkbaar brachten mensen in de vroege kerk vaak hun eigen voedsel naar vergaderingen van de congregatie, die waarschijnlijk in de grotere huizen van de rijke leden zouden hebben ontmoet. Ze aten samen een Agape-maaltijd, waarbij ze een gemeenschappelijke maaltijd misten met een viering van het avondmaal. Vers 17-22 geven ons de situatie:

” 17In de volgende richtlijnen heb ik geen lof voor u, want uw samenkomsten doen meer kwaad dan goed. 18 in de eerste plaats hoor ik, dat wanneer gij samenkomt als een gemeente, er verdeeldheid onder u is, en tot op zekere hoogte geloof ik het. 19 er is geen twijfel dat er onder u verschillen moeten zijn om te laten zien wie van u de goedkeuring van God heeft. 20 wanneer gij samenkomt, zo eet gij niet het avondmaal des HEEREN; 21 Want gelijk gij eet, zo gaat een iegelijk voort, zonder op iemand anders te wachten. De een blijft hongerig, de ander wordt dronken. 22 hebt gij geen huizen om te eten en te drinken? Of veracht u de kerk van God en vernedert u degenen die niets hebben? Wat zal ik tegen je zeggen? Zal ik je hiervoor prijzen? Zeker niet!”(1 Korintiërs 11:17-22)

het probleem in Korinthe was dat de rijken verder zouden gaan en eten zonder te wachten op anderen-en zelfs niet zeker te zijn dat de armen in de Congregatie voedsel hadden gegeten of zelfs meegebracht. De armen vormden waarschijnlijk een groot deel van de Congregatie, velen van hen slaven (1 Korintiërs 7:21-23).

de klassenafdelingen in de maatschappij bleven in de kerk. Door zonder de armen te eten, tonen de rijken een grote minachting voor hun broeders en zusters. Het was meer dan onbeschoftheid. Het was een overtreding van de christelijke eenheid.

Paulus had eerder te maken gehad met kerkafdelingen. Eens had hij de apostel Sint Petrus berispt, die in Antiochië met heidenen had gegeten, maar zich van hen had afgescheiden toen Joodse christenen uit Jeruzalem kwamen-in een poging hen te laten zien dat hij een goede Jood was die niet met heidenen at (Galaten 2:11-14). Aan het einde van zijn eerste brief aan de Corinthische kerk vertelt Paulus hen:

“het lichaam is een eenheid, hoewel het uit vele delen bestaat; en hoewel al zijn delen vele zijn, vormen ze één lichaam. Zo is het met Christus. Want wij zijn allen door één Geest gedoopt tot één lichaam, hetzij Joden of Grieken, slaaf of vrije, en wij zijn allen door één Geest te drinken gegeven.”( 1 Korintiërs 12:12-13)

Paulus walgt van het gedrag van de rijke Korinthische kerkleden. U kunt zijn toon vangen in de woorden: “wat zal ik u zeggen? Zal ik je hiervoor prijzen? Zeker niet!”(1 Korintiërs 11: 22).

het lichaam niet onderscheiden (11:29)

na deze berisping geeft Paulus instructies over de woorden van instelling van het avondmaal (11:23-26), die we eerder in detail hebben overwogen. Dan keert hij terug naar de implicaties van de minachting van de rijke leden voor de armen. In plaats van vers voor vers door deze passage te gaan, laten we onze verkenning beginnen met vers 29, omdat het de sleutel tot Paulus ‘ betekenis bevat:

“want een ieder die eet en drinkt zonder het lichaam te herkennen, eet en drinkt oordeel over zichzelf.”(1 Korintiërs 11:29, NBG)

” onderscheiden “(NBG, NBG) of” herkennen “(NBG, NBG) is dokimazō,” om een kritisch onderzoek te doen naar iets om echtheid te bepalen, op de proef te stellen, te onderzoeken, ” vaak gebruikt om de echtheid van metaal te testen.1 Fee ziet de Betekenis hier als ” onderscheiden, onderscheiden als verschillend en verschillend.”2 maar om dit vers te begrijpen moeten we bepalen wat Paulus bedoelt met “het lichaam.”Er is hier een tekstuele variant. De NBG en NBG geven de uitdrukking ” het lichaam van de Heer.”Maar de vroegste Griekse manuscripten (gevolgd door de NRSV, NASB, NJB, enz.) laat “de Heer’ s,” die waarschijnlijk werd opgenomen door een vroege kopiist om te helpen verklaren het woord “lichaam.”3

ik zie twee mogelijke interpretaties van het woord “body”:

 1. “lichaam” verwijst naar de Eucharistische elementen
 2. , dat wil zeggen het brood en de wijn die Christus ‘ lichaam en bloed vertegenwoordigen. De betekenis is dus dat de communicanten – dat wil zeggen degenen die de communie nemen-worden beoordeeld omdat ze niet erkennen dat ze deelnemen aan een heilige maaltijd, en moeten dienovereenkomstig handelen naar elkaar toe, zorg voor de behoeften van de armen en degenen die te laat komen.

 3. ” lichaam “verwijst naar de kerk, het” lichaam van Christus.”De betekenis is dus dat communicanten worden beoordeeld voor het niet onderscheiden van behoeften van andere leden het lichaam van Christus, dat wil zeggen de Congregatie.Het belangrijkste argument voor ” lichaam “als de Eucharistische elementen is dat het meest directe gebruik van het woord” lichaam ” duidelijk verwijst naar het Eucharistische brood dat het vlees van Christus vertegenwoordigt. “Lichaam” Hier dient een soort “steno” voor ” lichaam en bloed.”4

  het belangrijkste argument voor “lichaam” als de kerk is dat verwijzingen naar “lichaam” in de directe passage zijn naar “lichaam en bloed” samen, niet naar “lichaam” op zichzelf. Er is een duidelijke verwijzing naar” lichaam “als de kerk in 1 Korintiërs 10:17 -” omdat er één brood is, zijn wij, die met velen zijn, één lichaam, want we nemen allemaal deel aan het ene brood.”Omdat vers 16 duidelijk “lichaam” in Eucharistische zin gebruikt, weten we dat Paulus deze metaforen vrijelijk kan mengen binnen hetzelfde onderwerp.5 van deze twee interpretaties, zie ik de tweede als waarschijnlijker.Paulus stelt dat deelname aan het avondmaal zonder ervoor te zorgen dat andere leden van de Congregatie worden verzorgd “onwaardig is.”De Griekse anaxiōs betekent” op een onwaardige / onzorgvuldige manier.”6 zo deel te nemen is lager leven dan hun roeping om “het evangelie waardig te wandelen” (Filippenzen 1:27; 1 Tessalonicenzen 2:12; Kolossenzen 1:10; Efeziërs 4:1; 3 Johannes 6).

  zondigen tegen het lichaam en het bloed van de heer (1 Korintiërs 11:27)

  wat betekent het om te zondigen “tegen het lichaam en het bloed van de Heer” (vers 27). Het betekent een daad te begaan die respectloos is tegenover deze heilige maaltijd, in dit geval, door het op een onzorgvuldige manier te eten, zonder de gedachte anderen in de gemeente te kleineren. De tafel des Heren, zoals die in 1 Korintiërs 10:21 wordt genoemd, is heilig en eist onze eerbied. Als we onzorgvuldig zondigen en dan verwachten deel te nemen aan de elementen die Christus ‘ lijden en dood voor onze zonden afbeelden, zijn we huichelaars. In het Oude Testament waren de priesters ongedwongen geworden in de richting van heilige dingen en werden er voor berispt:

  “gij legt verontreinigd voedsel op mijn altaar.
  maar u vraagt: ‘hoe hebben we u verontreinigd?”
  door te zeggen dat de tafel des Heren verachtelijk is.”(Maleachi 1:7)

  zo verschrikkelijk als het is om te zondigen ” tegen het lichaam en het bloed van de Heer,” echter, besef dat het niet meer of minder zondig is dan andere zonden tegen medechristenen. Bijvoorbeeld, Paulus vermaant degenen die hun zogenaamde “vrijheid” in Christus op een manier die beledigt of schandaliseert zwakkere christenen, “wanneer u zondigt tegen uw broeders op deze manier en verwond hun zwakke geweten, u zondigt tegen Christus” (1 Korintiërs 8:12). Jezus sprak op dezelfde manier in de gelijkenis van de schapen en de geiten (Matteüs 25:31-46) waar het verwaarlozen van “een van de minste van deze broeders van mij” was als een zonde tegen Jezus zelf.

  Q1. (11: 29) Waarom is” het lichaam niet onderscheiden “bij het avondmaal zo’ n ernstige zonde? Zijn er geen ergere dingen die een kerk had kunnen doen?
  http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=493

  het aangaan van oordeel en Discipline (1 Korinthe 11:29-32)

  Paulus waarschuwt de Korinthiërs dat doorgaan met zondigen straf uitlokt. Twee woorden worden gebruikt om deze straf te beschrijven:

  • “vonnis
  • ” (NIV, NRSV, NKJV) of “verdoemenis” (NKJV) in vers 29 is krima, “juridische beslissing gegeven door een rechter, gerechtelijke uitspraak.”7

  • “Disciplined”
  • (NBG, NRSV) of “chastened” (NBG) in vers 32 wordt paideuō, “to assist in the development of a person’ s ability to make appropriate choices, practice discipline,” hier, discipline met straf,8 in het bijzonder het soort straf dat een ouder zou kunnen geven aan een kind om te helpen zijn of haar karakter te vormen.Paulus heeft het hier niet over eeuwige verdoemenis voor de zondige Korinthiërs (zoals gesuggereerd door de vertaling van de Statenvertaling), maar over corrigerende straf, “dat we niet veroordeeld moeten worden9 met de wereld.”De schrijver van Hebreeën herinnert ons eraan (citaat uit Spreuken 3: 11-12):”‘My son, don’ t make light of the Lord ’s tucht,
   and don’ t lose he mentes you,
   because the Lord disciplines those he loves,
   and he punishes everyone he accepted as a son.’

   verdraag moeilijkheden als discipline; God behandelt jullie als zonen. Want welke zoon wordt niet gedisciplineerd door zijn vader?”(Hebreeën 12:5-7)

   toch kan deze discipline streng zijn als we ons ertegen verzetten, wat resulteert in ziekte of zelfs vroegtijdige dood.

   ” dat is de reden waarom velen onder u zwak en ziek zijn, en een aantal van u zijn in slaap gevallen.”(1 Korintiërs 11:30)

   we kunnen denken dat dit te hard van God is. Hij zou meer vergevingsgezind moeten zijn! we huilen. Ons probleem is dat we de ernst van de zonde minimaliseren. We verontschuldigen ons en vragen ons dan af waarom God niet wil. God onze vader probeert ons naar zijn eigen beeld te vormen. We maximaliseren ook de dood als de ultieme straf, terwijl voor zijn kinderen, God ziet het als een thuiskomst, niet de eeuwige dood. Hij zal met onze zonden omgaan als we dat niet doen, maar hij geeft er de voorkeur aan dat we onszelf erkennen wat er gedaan moet worden en berouw tonen zonder dat hij druk uitoefent.

   Q2. (1 Korintiërs 11:29-32) Waarom heeft God oordeel gebracht aan de beledigende partijen in Korinthe? Is ziekte en dood niet nogal hard? Hoe werkt Gods tucht eigenlijk voor ons welzijn in het licht van Hebreeën 12: 5-7?
   http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=494

   zelfonderzoek (1 Korinthe 11:28, 31)

   Paulus raadt aan om hier zelf op te letten. Hij gebruikt twee woorden om dit te beschrijven:

  1. “onderzoek” jezelf
  2. (vers 28), dokimazō (die we zagen als “onderscheidend” of “herkennend” in vers 29) “om een kritisch onderzoek te doen naar iets om echtheid te bepalen, op de proef te stellen, te onderzoeken.”10
   ” A man (“person,” anthropos) should to examinate himself before he eats of the broad and drinks of the cup”(vers 28)

  3. ” Judge “yourself
  4. (vs.31), diakrinō, gebruikt twee keer in deze passage om te betekenen,” to evaluate by paying careful attention to, evaluate, judge.”In vers 31 wordt het gebruikt als” evalueer jezelf.”In vers 29 betekent het “herken” het lichaam.11
   ” maar als we onszelf beoordeelden, zouden we niet onder het oordeel komen.”(vers 31)

  in twee andere passages dringt Paulus aan op zelfonderzoek:

  “onderzoek jezelf (peirazo12) om te zien of je in het geloof bent; test jezelf (dokimazō).”(2 Korintiërs 13:5)

  “ieder moet zijn eigen acties (dokimazō) testen. Dan kan hij trots zijn op zichzelf, zonder zichzelf te vergelijken met iemand anders, want ieder moet zijn eigen last dragen.”(Galaten) 6:4-5)

  V3. (1 Korintiërs 11:28, 31) introspectie door een neurotisch persoon kan schuld en zelfhaat veroorzaken. Waar is de balans? Hoe kunnen we zelfonderzoek en zelfoordeel uitvoeren zodat het een gezond in plaats van een ongezond resultaat in ons heeft?
  http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=495

  belijdenis en bekering

  Jezus moedigde ook reflectie aan wanneer we komen om God te aanbidden. Hier zijn een paar verzen – één van Matteüs, één van Marcus – die dienen als de keerzijde van elkaar:

  ” daarom, als je je geschenk aan het altaar aanbiedt en er niet vergeten dat je broer iets tegen je heeft, laat je geschenk daar voor het altaar. Ga eerst en verzoen u met uw broeder; kom dan en bied uw geschenk aan.”(Matteüs 5:23-24)

  ” en als je staat te bidden, als je iets tegen iemand houdt, vergeef hem, zodat uw vader in de hemel u uw zonden kan vergeven.”(Mark) 11:25)

  The Didache, a late first-century Christian document, says in the context of the Lord ’s Supper:

  ” But every Lord ‘ s day comereed yourself together, and break bread, and given Dankzegging after having your transgressions, that your offer may be rein. Maar laat niemand met u vergaderen, die tegen zijn naaste strijdt, totdat zij verzoend zijn, opdat uw Offer niet ontheiligd worde…”13 (Didache 14.2)

  het is significant dat de 12 stappen van Anonieme Alcoholisten deze:

  1. “maakte een zoekende en onverschrokken morele inventaris van onszelf.
  2. toegegeven aan God, aan onszelf en aan een ander mens de exacte aard van onze fouten.
  3. waren helemaal klaar om God al deze karaktergebreken te laten verwijderen.
  4. vroeg hem nederig om onze tekortkomingen weg te nemen.
  5. maakte een lijst van alle personen die we hadden geschaad, en werd bereid om het met hen allemaal goed te maken.
  6. deze personen waar mogelijk rechtstreeks schadeloos te stellen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.”

  (wist u dat de 12 stappen werden ontwikkeld door evangelische christenen? Het is één ding om een zonde te erkennen. Het is een ander om zich te bekeren van het als verkeerd en proberen om het goed te maken, indien mogelijk.Gedurende vele eeuwen heeft de Rooms-Katholieke Kerk regelmatige biecht aan een priester vereist als een voorwaarde voor het nemen van de communie. Oprecht gedaan, biecht kan helpen bij geestelijke groei en overwinning op de zonde. Protestanten hebben de zonde vaak veel te licht opgevat. In de context van ziekte als gevolg van niet erkende zonde, St.Jakobus vermaant biecht en berouw, zodat er genezing zou kunnen zijn (Jakobus 5:16). Biechten aan een ander mens, zoals een partner die verantwoording aflegt, is een krachtige manier om ons te helpen met onze zonden om te gaan. Maar we kunnen ook onze zonden aan God alleen belijden en vergeving (absolutie) van onze zonden ontvangen (1 Johannes 1: 9; Psalm 32:5; 51:2-5; ). Het maakt niet uit hoe belijdenis wordt gedaan, belijdenis en bekering zijn absoluut noodzakelijk om te groeien in het christelijke leven. Wanneer we onze zonden begraven, stagneren, wankelen, en zijn onderworpen aan de liefdevolle maar stevige discipline van onze Vader. Als we weten dat we leven met zonden zonder berouw, is het dan respectvoller voor Jezus om niet deel te nemen aan het avondmaal? Ja, Het is meer respectvol, maar het is dom. We zijn onderworpen aan Gods discipline om aan de zonde vast te houden, ongeacht of we communie doen of niet. Er is een tijd om berouw te tonen en schoon schip te maken, en de fiches te laten vallen waar ze willen. Het avondmaal herinnert ons eraan dat het nu tijd is om onszelf te onderzoeken, dit is de dag om weer op het pad te gaan. Paul schrijft:

  “als Gods collega’ s dringen wij er bij u op aan Gods genade niet tevergeefs te ontvangen… Ik zeg jullie, nu is de tijd van Gods gunst, nu is de dag van verlossing.”(2 Korintiërs 6:1)

  V4. Hoe passen biecht en bekering bij zelfonderzoek? Wat is het resultaat van zelfonderzoek zonder belijdenis en bekering? Hoe dienen biecht en bekering om geestelijke gezondheid en karakterverandering te brengen?
  http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=496

  hoe ons voor te bereiden op de communie

  natuurlijk moeten we elke dag beginnen met bezinning, belijdenis en bekering. Maar vooral wanneer we aan de tafel des Heren komen is het een tijd om “zaken te doen met God.”Hoe bereiden we ons voor op de communie?

  1. indien mogelijk, neem wat tijd voor de communiedienst, thuis of vroeg in de kerk. Verwacht niet dat de pastor of de liturgie deze voorbereiding voor je doet. Samenleven met anderen in de kerk is goed, maar niet als het je afleidt van die hartvoorbereiding die nodig is om God op het rechte pad te kunnen aanbidden.
  2. onderzoek uzelf om te zien of u in zonde bent
  3. , ofwel een bekende zonde of misschien iets waarvan u zich niet bewust bent. Dit betekent om te pauzeren om je leven te overwegen. Hoe behandel je de mensen die je dierbaar zijn? Hoe behandel je die mensen in de gemeente? Met onverschilligheid? Met egoïsme? Zonder respect?Belijd alle zonden

 4. , bekende zonden of zonden die God in gedachten brengt terwijl je jezelf onderzoekt.Toon berouw van deze zonden en besluit onmiddellijk stappen te ondernemen om uw daden te corrigeren of het goed te maken, als u daartoe in staat bent.

 5. accepteer Gods vergeving
 6. . Deze tijd van zelfreflectie en berouw is niet om Satan toestemming te geven om jullie voortdurend in elkaar te slaan over zonden uit het verleden. Accepteer en geloof in Gods beloften van vergeving. We kijken niet achterom-onze zonden zijn vergeven. We kijken uit naar het leven met God de dag voor ons.

af en toe kunnen we een fout ongedaan maken, maar vaak kunnen we dat niet, en proberen om dit te doen kan schadelijk zijn voor anderen en lijken eigenbelang. Soms moeten we besluiten niet meer zo te zondigen, Gods vergeving aanvaarden en doorgaan met vertrouwen op zijn belofte dat hij “onze zonden zal vergeven en ons zal reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

we hebben de woorden van de instelling in detail onderzocht,

” Dit is mijn lichaam, dat Voor U is; doe dit ter nagedachtenis aan mij…. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doe dit, wanneer je het drinkt, ter gedachtenis aan mij.”( 1 Korintiërs 11:24-25)

maar om het te begrijpen is niet genoeg. Nu zijn we geroepen om ons leven voor God te leven met dankzegging voor Zijn offer en nederige waardering voor Zijn vergeving. Het avondmaal is door onze Heer ontworpen om ons te voeden en ons in hem te laten groeien. Mijn gebed voor zowel u als mij is dat Jezus’ voornemen voor zijn avondmaal in ons, in onze gemeenten en in onze wereld vervuld zou kunnen worden-nu en tot Jezus’ terugkeer in heerlijkheid. “Want wanneer gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt” (1 Korintiërs 11:26).

het avondmaal: meditaties voor discipelen over de eucharistie of communie
beschikbaar ase-boek en paperback.

gebed

Vader, vergeef me voor de tijden dat ik aan tafel ben gekomen zonder mijn hart voor te bereiden om met u te communiceren. Help mij en mijn broeders en zusters om naar jullie toe te komen, klaar om aanbidding te geven en jullie zegeningen van het woord en de verfrissende Heilige Geest te ontvangen. We houden van je, maar we zijn zwak; help ons. In Jezus ‘ naam bidden we. Amen.

evaluatie

hiermee is de Bijbelstudie van het avondmaal voltooid. Wilt u alstublieft deze Bijbelstudie evalueren door een kort overzicht in te vullen? Dank je.
http://www.jesuswalk.com/evaluation/

 1. Dokimazō

, BDAG 255-256. Walter Grundmann, dokimos, TDNT 2: 255-260.Gordon D. Fee (de eerste brief aan de Korinthiërs (nieuw internationaal commentaar op het Nieuwe Testament); Eerdmans, 1987), blz. 564.De vroegste Griekse manuscripten laten “the Lord ‘s” weg, waaronder P46 Aleph* B C* 33 1739 copsa,bo etc. Latere manuscripten omvatten het: Aleph2 D F G K P Ψ de meeste miniscules het syrp, h, pal goth arm enz. Het United Bible Societies committee geeft het een {C} graad van zekerheid ({A} is het hoogste, {D} is het laagste). Metzger (Textual Commentary, p. 562-563) pleit voor de “kortere lezing” te zeggen: “er lijkt geen goede reden te zijn om rekening te houden met de omissie als de woorden oorspronkelijk aanwezig waren geweest.”

 • C. K. Barrett (The First Epistle to the Corinthians (Harper ‘ s New Testament Commentaries; Harper & Row, 1968), p. 275) concludeert: “hoewel het vers problematisch en onzeker blijft, is het het beste, gezien het parallellisme tussen de verzen 27 en 29 … ‘het lichaam’ (29) interpreteren in het licht van ‘het lichaam en het bloed van de Heer’ (27), dat nu in steno wordt opgenomen.”Leon Morris (de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs (Tyndale New Testament Commentaries; Eerdmans, 1958), p. 164) is het daarmee eens.
 • Fee, 1 Korintiërs, PP. 562-564) stelt deze positie overtuigend. F. F. Bruce (1 & 2 Corinthians (New Century Bible Commentary; Eerdmans, 1971), p. 115) lijkt deze interpretatie over te nemen.
 • Anaxiōs
 • , BDAG 69. Dit is een samengesteld woord a – “niet” + axios, “met betrekking tot het hebben van een relatief hoge mate van vergelijkbare waarde of waarde, overeenkomstig, vergelijkbaar, waardig, fit, verdienstelijk” (BDAG 93-94).

 • Krima
 • , BDAG 567, 4.b.

 • Paideuo
 • , BDAG 2.b.α.Katakrinō, “pronounce a sentence after determination of guilt” (BDAG 519).

 • Dokimazō
 • , BDAG 255-256.

 • Diakrinō
 • , BDAG 231.Peirazo, “to endeavor to discover the nature or character of something by testing, put to the test” (BDAG 792-793).

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.