Lacy Leadership

Success is Near

10. Forbereder Oss for Herren'S Kveldsmat (1 Kor 11: 27-34) — Herre' S Kveldsmat: Eukaristi og Nattverd Meditasjoner For Disipler

10. Forbereder Oss Til Herrens Nattverd (1 Kor 11: 27-34) av Dr. Ralph F. Wilson Lyd (23:50) | Sieger Kö (tysk prestekunstner, 1925 -), » Det Siste Måltid.»Maleriet er Fra kristi perspektiv overfor disiplene. Du ser Jesu ansikt reflektert i koppen rødvin, Chi Rho-symbolet i det ødelagte brødet, korset osv. Apostelen Paulus gjør det klart […]

10. Forbereder Oss Til Herrens Nattverd (1 Kor 11: 27-34)

av Dr. Ralph F. Wilson
Lyd (23:50) |


Sieger Kö (tysk prestekunstner, 1925 -), » Det Siste Måltid.»Maleriet er Fra kristi perspektiv overfor disiplene. Du ser Jesu ansikt reflektert i koppen rødvin, Chi Rho-symbolet i det ødelagte brødet, korset osv.

Apostelen Paulus gjør det klart at Det er mulig å nærme Seg Herrens Bord på En » uverdig måte.»Akkurat hva betyr dette? Hvordan kan Vi forberede Oss til Å ta Del I Herrens Nattverd?

» 27 derfor, den som spiser brødet eller drikker herrens beger på en uverdig måte, vil være skyldig i å synde Mot Herrens legeme og blod. 28 EN mann skal prøve seg selv før han spiser av brødet og drikker av begeret. 29 for den som eter Og drikker uten å kjenne herrens legeme, han eter og drikker sig selv til dom. 30 derfor er mange blant dere svake og syke, og mange av dere har sovnet inn. 31 men dersom vi dømte oss selv, ville vi ikke komme under dom. 32 når Vi blir dømt av Herren, blir vi tuktet, for at vi ikke skal bli dømt sammen med verden. 33 derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å spise, så vent på hverandre. 34 hvis noen er sulten, skal han spise hjemme, slik at når dere møter sammen, kan det ikke føre til dom. Og når jeg kommer vil jeg gi ytterligere retninger.»(1 Kor 11:27-34)

Før vi vurderer å spise og drikke uverdig, la Oss undersøke sammenhengen I Paulus ‘ lære.

Splittelser mellom Rike og Fattige I Korint (11:17-22)

menigheten i Korint hadde ulike problemer med enhet, med skillelinjer mellom pastoral troskap (1 Kor 1:12; 3:1-10), åndelige gaver (1 Kor 12-14), og i vår passasje, økonomisk status. Tilsynelatende folk i den tidlige kirken ofte brakt sin egen mat til møter i menigheten, som trolig ville ha møtt i de større hjemmene til de rike medlemmene. De ville spise Et Agape Måltid sammen, blande et felles måltid med en feiring Av Herrens Nattverd. Vers 17-22 gir oss situasjonen:

» 17 i følgende direktiver har jeg ingen ros for deg, for dine møter gjør mer skade enn godt. 18 for det første hører jeg at når dere kommer sammen som en menighet, er det splittelse blant dere, og til en viss grad tror jeg det. 19 det må ikke være noen tvil blant dere om hvem Av Dere Som har guds velbehag. 20 når dere kommer sammen, er Det ikke Herrens Nattverd dere spiser, 21 for som dere spiser, går hver av dere videre uten å vente på noen annen. En er fortsatt sulten, en annen blir full. 22 har dere ikke hus å spise og drikke i? Eller forakter Du guds menighet og ydmyker dem som ikke har noe? Hva skal jeg si til deg? Skal jeg prise deg for dette? Absolutt ikke!»(1 Kor 11:17-22)

problemet I Korint var at de rike ville gå videre og spise uten å vente på andre – og ikke engang sørge for at de fattige i menigheten hadde spist eller til og med brakt mat med dem. De fattige utgjorde sannsynligvis en stor del av menigheten, mange av dem slaver (1 Kor 7:21-23).

klasseskillene i samfunnet som helhet forble i kirken. Ved å spise uten de fattige viste de rike fullstendig forakt for sine brødre og søstre. Det var mer enn uhøflighet. Det var et lovbrudd mot Kristen enhet.

Paulus hadde konfrontert kirkens splittelser før. En gang hadde Han irettesatt Apostelen St. Peter som hadde spist Sammen Med Hedninger I Antiokia, men skilt seg fra Dem da Jødekristne kom fra Jerusalem-og prøvde å vise dem at han var en god Jøde som ikke spiste Sammen Med Hedninger (Galaterne 2: 11-14). Ved avslutningen av sitt første brev til menigheten I Korint Forteller Paulus dem:

«kroppen er en enhet, selv om den består av mange deler; og selv om alle dens deler er mange, danner de ett legeme. Slik er Det Med Kristus. For vi ble alle døpt av En Ånd til ett legeme, Enten Det Er Jøder Eller Grekere, slaver eller frie, og vi ble alle gitt Den Ene Ånd å drikke.»(1 Kor 12:12-13)

Paulus er disgusted på oppførselen til de rike Korintiske kirkens medlemmer. Du kan fange hans tone i ordene: «Hva skal Jeg si til deg? Skal jeg prise deg for dette? Absolutt ikke!»(1 Kor 11: 22).

Ikke Kresne Kroppen (11:29)

Etter denne irettesettelsen gir Paulus instruksjoner om Innstiftelsen Av Herrens Nattverd (11:23-26), som vi har vurdert i detalj før. Så vender han tilbake til implikasjonene av de rike medlemmenes mangel på respekt for de fattige. I stedet for å gå gjennom dette avsnittet vers for vers, la oss begynne vår utforskning med vers 29, siden det har nøkkelen Til Paulus mening:

«for den som spiser og drikker uten å gjenkjenne kroppen, spiser og drikker dommen over seg selv.»(1 Kor 11:29, NIV)

«Kresne» (KJV, NRSV) eller «erkjenner» (NIV, NJB) er dokimazō, «å gjøre en kritisk undersøkelse av noe å bestemme ekthet, satt på prøve, undersøke,» ofte brukt for å analysere ektheten av metall.1 Fee ser betydningen her som » å skjelne, skille som distinkt og annerledes.2 Men for å forstå dette verset må vi finne ut hva Paulus mener med » legemet.»Det er en tekstlig variant her. NIV OG KJV gjengir uttrykket » Herrens legeme.»Men de tidligste greske manuskripter (etterfulgt AV NRSV, NASB, NJB, etc.) utelat «Herrens», som sannsynligvis ble tatt med av en tidlig kopist for å forklare ordet «kropp».»3

jeg ser to mulige tolkninger av ordet»kropp»:

 1. «Legeme» refererer til De Eukaristiske elementer
 2. , det vil si brødet og vinen som representerer Kristi legeme og blod. Meningen er således at kommunikantene-det vil si de som tar nattverd-dømmes for ikke å anerkjenne at de tar del i et hellig måltid, og må handle deretter mot hverandre, omsorg for behovene til de fattige og de som kommer sent.

 3. «Legeme» refererer til kirken, » Kristi Legeme.
 4. » meningen er altså at kommunikanter blir dømt for ikke kresne behov for Andre lemmer Kristi Legeme, det vil si menigheten.

hovedargumentet for «legeme» som De Eukaristiske elementer er at den mest umiddelbare bruken av ordet «legeme» klart refererer til Det Eukaristiske brød som representerer Kristi kjød. «Body» her serverer en slags «stenografi» for » kropp og blod.4

hovedargumentet for «kropp» som kirken er at referanser til» kropp «i den umiddelbare passasjen er å» kropp og blod «sammen, ikke å «kropp» av seg selv. Det er en klar referanse til «legeme» som kirken i 1 Kor 10: 17 — «Fordi det er ett brød, vi, som er mange, er ett legeme, for vi alle ta del i ett brød. Siden vers 16 tydelig bruker «legeme» I Eukaristisk forstand, vet Vi at Paulus fritt kan blande disse metaforene innenfor samme tema.5 av disse to tolkingene ser jeg den andre som mer sannsynlig.

Paulus hevder at å ta Del I Herrens Nattverd uten å sørge for at andre medlemmer av menigheten blir tatt vare på er » uverdig.»Den greske anaxiō betyr» på en uverdig / uforsiktig måte.6 å delta på en slik måte er å leve lavere enn deres kall til å «vandre verdig for evangeliet» (Filipperne 1:27; 1 Tess 2:12; Kolosserne 1:10; Efeserne 4: 1; 3 Joh 6).

Synde mot Herrens Legeme og Blod (1 Kor 11:27)

hva betyr det å synde » Mot herrens legeme og blod «(vers 27). Det betyr å begå en handling som er respektløs for dette hellige måltid, i dette tilfellet, ved å spise av det på en uforsiktig måte, uten tanke på å slighting andre i menigheten. Herrens Bord, som det heter i 1 Kor 10: 21, er hellig og krever vår ærbødighet. Hvis vi synder uforsiktig og deretter forventer å ta del i elementene som skildrer Kristi lidelse og død for våre synder, er vi hyklere. I Det Gamle Testamente, prestene hadde blitt tilfeldig mot hellige ting og ble irettesatt for det:

» du plasserer uren mat på mitt alter.2854 Men i sier: Hvorledes har vi gjort eder urene?2854 Ved å si AT HERRENS bord er foraktelig.»(Malaki) 1:7)

like forferdelig som det er å synde «Mot herrens legeme og blod», men innse at det ikke er mer eller mindre syndig enn andre synder mot medkristne. For Eksempel formaner Paulus dem som viser sin såkalte «frihet» I Kristus på En måte som fornærmer eller forarger svakere Kristne: «når dere synder mot deres brødre på denne måten Og sårer deres svake samvittighet, synder Dere Mot Kristus» (1 Kor 8,12). Jesus talte på en lignende måte I Lignelsen Om Sauene og Geitene (Matteus 25:31-46) hvor forsømmelse av «en av de minste av disse brødrene mine» var som en synd mot Jesus selv.

Q1. (11: 29) hvorfor «ikke skjelne kroppen» Ved Herrens Nattverd utgjør en slik alvorlig synd? Er det ikke verre ting en kirke kunne ha gjort?
http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=493

Pådra Seg Dom og Disiplin (1 Kor 11:29-32)

Paulus advarer Korinterne om at å fortsette å synde er å invitere straff. To ord brukes til å beskrive denne straffen:

 • «Dommen
 • » (NIV, NRSV, NKJV) eller «fordømmelse» (KJV) i vers 29 er krima, » rettslig avgjørelse gjengitt av en dommer, rettslig dom.»7

 • «Disiplinert»
 • (NIV, NRSV) eller «refset» (KJV) i vers 32 er paideuō, «å bistå i utviklingen av en persons evne til å gjøre riktige valg, praksis disiplin», her, å disiplinere med straff,8 spesielt den type straff en forelder kan gi til et barn for å hjelpe forme hans eller hennes karakter.

Paulus snakker ikke her om evig fortapelse for De syndige Korinterne (som foreslått AV KJV-oversettelsen), men korrigerende straff, «for at vi ikke skal bli fordømt 9 med verden.»Hebreerbrevets forfatter minner oss (Sitat Fra Ordspråkene 3:11-12 ) :

«‘ Min sønn, gjør Ikke lys Av herrens tukt,
og mist ikke motet når han refser deg,
Fordi Herren tukter dem han elsker,
og han straffer alle han aksepterer som en sønn.’

Tåle motgang som disiplin; Gud behandler deg som sønner. For hvilken sønn blir ikke tuktet av sin far?»(Hebreerne) 12:5-7)

likevel kan denne disiplinen være alvorlig hvis vi motstår det, noe som resulterer i sykdom eller til og med tidlig død. 963

«det er derfor mange blant dere er svake og syke, og mange av dere har sovnet inn.»(1 Kor 11:30)

Vi kan tro at Dette er For hardt Av Gud. Han burde være mer tilgivende! vi gråter. Vårt problem er at vi minimerer syndens alvor. Vi unnskylder oss selv og lurer på Hvorfor Gud ikke vil. Gud Vår Fader søker å forme oss i sitt eget bilde. Vi maksimerer også døden som den ultimate straffen, Mens For hans barn ser Gud Det som en hjemkomst, ikke evig død. Han vil håndtere våre synder hvis vi ikke vil, men han foretrekker at vi gjenkjenner oss selv hva som må gjøres og omvende seg uten at han legger press på oss.

Q2. (1 Kor 11:(Matt 29-32) Hvorfor har Gud ført dom over de krenkende parter i Korint? Er ikke sykdom og død ganske hard? Hvordan virker guds disiplin faktisk til vårt beste i Lys Av Hebreerne 12: 5-7?
http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=494

Selvransakelse (1 Kor 11:28, 31)

Paulus anbefaler at vi tar hensyn til dette selv. Han bruker to ord for å beskrive dette:

 1. «Undersøk» deg selv
 2. (vers 28), dokimazō (som vi så som «kresne» eller «gjenkjenne» i vers 29) «for å gjøre en kritisk undersøkelse av noe for å bestemme ekthet, sette på prøve, undersøke.»10
  «en mann («person», antropos) burde undersøke seg selv før han spiser av brød og drikke av koppen» (vers 28)

 3. » Døm «deg selv
 4. (vs. 31), diakrinō, brukt to ganger i dette avsnittet for å bety» å evaluere ved å være forsiktig oppmerksom på, evaluere, dømme.»I vers 31 er det brukt som» evaluere seg selv. I vers 29 betyr det» gjenkjenne » kroppen.11
  » men hvis vi dømte oss selv, ville vi ikke komme under dom.»(vers 31)

I to andre avsnitt oppfordrer Paulus selvransakelse:

«Ransak dere selv (peirazō12) for å se om dere er i troen; test dere selv (dokimazō).»(2 Kor 13:5)

«Hver og en bør teste (dokimazō) sine egne handlinger. Da kan han være stolt av seg selv, uten å sammenligne seg med noen andre, for hver og en skal bære sin egen last.»(Galaterne) 6:4-5)

Q3. (1. Korinter 11: 28, 31) Introspeksjon av en nevrotisk person kan fremme skyld og selvforakt. Hvor er balansen? Hvordan kan vi gjennomføre selvransakelse og selv-dom slik at det har en sunn snarere enn en usunn resultat i oss?
http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=495

Bekjennelse Og Omvendelse

Også Jesus oppmuntret til ettertanke når Vi kom for å tilbe Gud. Her er et par vers – en Fra Matteus, En Fra Markus – som tjener som baksiden av hverandre:

«Derfor, hvis du tilbyr din gave ved alteret og der husker at din bror har noe mot deg, la din gave der foran alteret. Gå først og bli forlikt med din bror, og kom så og bær frem din gave!»(Matthew 5:23-24)

» og når du står og ber, om du holder noe mot noen, tilgi ham, slik at Din far i himmelen kan tilgi deg dine synder.»(Mark 11:25)

Didache, et Kristent dokument fra slutten av det Første århundre, sier i sammenheng Med Herrens Nattverd:

» men hver Herrens dag samler dere sammen og bryter brød og gir takk etter å ha bekjent dine overtredelser, så ditt offer kan være rent. Men ingen som står hverandre imot, må komme sammen med eder før de er blitt forlikt, forat eders offer ikke skal bli vanhelliget…»13 (Didache 14.2)

det er signifikant at De 12 Trinnene I Anonyme Alkoholikere inkluderer disse:

 1. «Laget en søkende og fryktløs moralsk oversikt over oss selv.
 2. Innrømmet For Gud, for oss selv og for et annet menneske den nøyaktige naturen av våre feil.
 3. Var helt rede Til Å la Gud fjerne alle disse karakterfeilene.
 4. Ydmykt ba Ham om å fjerne våre mangler.
 5. Laget en liste over alle personer vi hadde skadet, og ble villig til å gjøre det godt igjen for dem alle.
 6. Gjorde direkte endringer til slike mennesker der det var mulig, bortsett fra når å gjøre det ville skade dem eller andre.»

(Var du klar over at de 12 Trinnene ble utviklet av evangeliske Kristne?) Det er en ting å erkjenne en synd. Det er en annen å omvende seg fra det som galt og forsøke å gjøre det riktig, om mulig.

I mange århundrer har Den Romersk-Katolske Kirke krevd regelmessig bekjennelse til en prest som en forutsetning for å ta nattverd. Gjort oppriktig, bekjennelse kan hjelpe til med åndelig vekst og seier over synd. Protestanter har ofte tatt synd altfor lett. I sammenheng med sykdom som følge av ubekreftet synd, oppfordrer St. James bekjennelse og omvendelse, så det kan være helbredelse (James 5:16).

Bekjennelse til et annet menneske, som en ansvarlighetspartner, er en kraftig måte å hjelpe oss med å håndtere våre synder. Men vi kan også bekjenne våre synder Til Gud alene og motta tilgivelse (absolusjon) av våre synder (1 John 1:9; Salme 32:5; 51:2-5; ). Uansett hvordan bekjennelse er gjort, bekjennelse og omvendelse er absolutt nødvendig for vekst i Kristenlivet. Når vi begraver våre synder, stagnerer vi, vakler og er underlagt Vår Faders kjærlige, men faste tukt.

hvis Vi vet at Vi lever med uomvendt synd, er Det mer respektfullt For Jesus å ikke ta Del I Herrens Nattverd? Ja, det er mer respektfullt, men det er dumt. Vi er underlagt guds disiplin for å henge på synd om vi tar nattverd. Det er en tid til å omvende seg og komme ren, og la sjetongene falle der de vil. Herrens Nattverd er en påminnelse til oss om at nå er det på tide å undersøke oss selv, dette er dagen for å komme tilbake på banen. Paulus skriver:

» Som Guds medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å motta guds nåde forgjeves… Jeg sier dere: nå er tiden For guds nåde, nå er frelsens dag.»(2 Kor 6:1)

Q4. Hvordan passer bekjennelse og omvendelse med selvransakelse? Hva er resultatet av selvransakelse uten bekjennelse og omvendelse? Hvordan tjener bekjennelse og omvendelse til å bringe åndelig helse og karakterendring?
http://www.joyfulheart.com/forums/index.php?showtopic=496

Hvordan Forberede Seg Til Kommunion

selvfølgelig bør vi begynne hver dag med refleksjon, bekjennelse og omvendelse. Men spesielt når Vi kommer Til Herrens Bord er det en tid for Å » gjøre forretninger Med Gud.»Hvordan forbereder vi oss på fellesskap?

 1. hvis mulig, ta litt tid før nattverdsgudstjenesten, hjemme eller ankommer kirken tidlig. Ikke forvent pastoren eller liturgien å gjøre denne forberedelsen for deg. Fellesskap med andre i kirken er bra, men ikke hvis det distraherer deg fra den hjerteforberedelsen som er nødvendig, slik at Du kan tilbe Gud på riktig måte.
 2. Undersøk deg selv for å se om du er i synd
 3. , enten en kjent synd eller kanskje noe du ikke er klar over. Dette betyr å pause for å vurdere livet ditt. Hvordan behandler du de som står deg nær? Hvordan behandler du dem i menigheten? Med likegyldighet? Med egoisme? Med respektløshet?

 4. Bekjenn eventuelle synder
 5. , kjent synd Eller synder Som Gud bringer i tankene når Du undersøker deg selv.

 6. Omvend deg fra disse syndene
 7. og bestem deg for å ta umiddelbare skritt for å rette opp dine handlinger eller gjøre det godt igjen, hvis du er i stand til det.

 8. Godta Guds tilgivelse
 9. . Denne tiden av selvrefleksjon og omvendelse er ikke Å gi Satan tillatelse til å stadig slå deg opp over synder fra fortiden. Godta Og tro På guds løfter om tilgivelse. Vi ser ikke bakover-våre synder er tilgitt. Vi gleder Oss til Å leve med Gud dagen foran oss.

Noen ganger kan vi angre en feil, men mange ganger kan vi ikke, og å prøve å gjøre det kan være skadelig for andre og virke selvbetjente. Noen ganger må vi bestemme oss for ikke å synde slik igjen, ta Imot guds tilgivelse og fortsette, og stole på hans løfte om at han vil «tilgi våre synder og rense oss fra all urettferdighet» (1 Joh 1:9).

Vi har i detalj undersøkt Institusjonens Ord,

«dette er mitt legeme, som er for dere; gjør dette til minne om meg…. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, når dere drikker det, til minne om meg.»(1 Kor 11:24-25)

men bare for å forstå det er ikke nok. Nå er Vi kalt til å leve Våre liv For Gud med takk for hans offer og ydmyk takknemlighet for hans tilgivelse. Herrens Måltid er designet av Vår Herre både for å nære oss og få oss til å vokse i ham.

min bønn for både deg og meg er at Jesu intensjon om Hans Nattverd må bli oppfylt i oss, i våre menigheter og i vår verden-nå og inntil Jesu gjenkomst i herlighet. «For hver gang dere spiser dette brødet og drikker dette begeret, forkynner Dere herrens død inntil han kommer» (1 Kor 11,26).

Herrens Nattverd: Meditasjoner For Disipler På Nattverden Eller Nattverd
Tilgjengelig ase-bok og paperback.

Bønn

Far, tilgi meg for de gangene jeg har kommet til Bordet uten å forberede mitt hjerte til å kommunisere med deg. Hjelp meg og mine brødre og søstre til å komme til dere klare til å gi tilbedelse og motta Deres velsignelser Av Ordet og den forfriskende Hellige Ånd. Vi elsker deg, men vi er svake; hjelp oss. I Jesu navn ber vi. Amen.

Evaluering

dette fullfører Herrens Nattverd Bibelstudium. Kan du vurdere Dette Bibelstudiet ved å fylle ut en kort undersøkelse? Takk.
http://www.jesuswalk.com/evaluation/

 1. Dokimazō

, BDAG 255-256. Walter Grundmann, dokimos, TDNT 2: 255-260.

 • Gordon D. Fee (Første Brev Til Korinterne (Ny Internasjonal Kommentar Til Det Nye Testamente; Eerdmans, 1987), s. 564.
 • de tidligste greske manuskripter utelater «Herrens», inkludert p46 Aleph * B C* 33 1739 copsa, bo etc. Senere manuskripter inkluderer det: Aleph2 D F G K P Ψ de fleste miniscules det syrp, h, pal goth arm etc. United Bible Societies committee gir Den en {C} grad av sikkerhet ({A} er høyest, {D} er lavest). Metzger (Textual Commentary, s. 562-563) argumenterer for den «kortere lesningen» og sier: «det synes ikke å være noen god grunn til å redegjøre for utelatelsen hvis ordene hadde vært til stede opprinnelig.»
 • C. K. Barrett (The First Epistle To The Corinthians (Harpers New Testament Commentaries; Harper & Row, 1968), s. 275) konkluderer: «selv om verset forblir problematisk og usikkert, er det best, i lys av parallelliteten mellom versene 27 og 29 … å tolke ‘legemet’ (29) i lys Av ‘herrens legeme og blod’ (27), som nå er tatt opp i stenografi form.»Leon Morris (Paulus’ Første Brev Til Korinterne (Tyndale New Testament Commentaries; Eerdmans, 1958), s. 164) er enig.
 • Fee, 1 Korinterbrev, s. 562-564) argumenterer denne posisjonen overbevisende. F. F. Bruce (1 & 2 Corinthians (New Century Bible Commentary; Eerdmans, 1971), s. 115) ser ut til å vedta denne tolkningen.
 • Anaxiō
 • , BDAG 69. Dette er et sammensatt ord a – «ikke» + axios, «knyttet til å ha en relativt høy grad av sammenlignbar verdi eller verdi, tilsvarende, sammenlignbar, verdig, egnet, fortjent» (BDAG 93-94).

 • Krima
 • , BDAG 567, 4.b.

 • Paideuo
 • , BDAG 2.b.α

 • Katakrinō
 • , «uttale en setning etter bestemmelse av skyld» (BDAG 519).

 • Dokimazō
 • , BDAG 255-256.

 • Diakrinō
 • , BDAG 231.

 • Peirazō
 • , «for å forsøke å oppdage naturen eller karakteren til noe ved å teste, sett på prøve» (BDAG 792-793).

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.